بند 5 ماده 55 قانون شهرداریها

جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره

 قوانین مرتبط (مصوبه شورای عالی اداری- ماده‌ای از آیین نامه اجرایی ساماندهی متکدیان )

مبحث اول: مصوبه شورای عالی اداری مصوب 15/2/1378

ماده 3 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان:

 شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی اقدام نماید. نیروی انتظامی در این مورد همکاری لازم را با شهرداری به عمل خواهد آورد.

مبحث دوم: ماده‌ای از آیین نامه اجرایی ساماندهی متکدیان مصوب 4/5/1384

ماده 6 - سازمانها و نهادهای همکار در فرایند ساماندهی کودکان خیابانی در زمینه‌های تعیین شده زیرهمکاری خوهند نمود:

1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌:

الف - برقراری امنیت در کلیه مراحل اجرایی (امنیت مراکز و تیمهای سیار)

ب -اقدامات لازم برای‌اجرای تبصره (2) ماده (2) این آیین‌نامه ج - تعیین تکلیف کودکان خیابانی بزهکار

 2 - وزارت دادگستری:

الف - صدور مجوزها و احکام قضایی لازم در مراحل مختلف ساماندهی ب - ارایه مشاوره حقوقی لازم‌جهت تسهیل ساماندهی کودکان خیابانی

 3 - شهرداری:

الف - تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده

(6) قانون شهرداریها.

ب - تأمین امکانات موردنیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان

4 -وزارت کار واموراجتماعی‌:

الف - ارایه تسهیلات اعتباری اشتغالزا به خانواده‌های جویای کار کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده‌سال (با اولویت‌)

ب - آموزش رایگان مهارتهای شغلی به خانواده کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده سال توسط‌ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

5 - وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌:

الف - تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی کودکان خیابانی و خانواده درجه اول آنان و تأمین پزشک وپرستار مورد نیاز مراکز ساماندهی کودکان خیابانی

ب - ارایه خدمات بهداشت و درمان در مراکز سطح (2) و (3)

6 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی:

تأمین و صدور بیمه نامه خدمات درمانی برای کودک و خانواده درجه اول وی حسب اعلام بهزیستی‌استانها

7 - سازمان تأمین اجتماعی‌:

 پوشش درمانی و خدمات مورد نیاز کودک و خانواده درجه اول وی در مراکزدرمان و بیمارستانهای تابعه بدون دریافت وجه

8 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌:

الف - انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغی لازم

ب - تهیه برنامه‌ها و تیزرهای لازم برای آگاه سازی اقشار مختلف جامعه

ج - همکاری رسانه‌ای با سازمانهای مسؤول در جهت انجام وظایف محوله به آنان

9 ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران‌:

 تأمین خدمات حمایتی و انسان دوستانه

جهت کودک وخانواده وی در حد مقدور حسب درخواست بهزیستی استانها

1. ـ وزارت آموزش و پرورش‌:

الف ـ هشدار و آگاه سازی اولیا دانش آموزان از طریق طرح مسئله توسط انجمنهای اولیا و مربیان

ب ـ شناسایی و راهنمایی دانش آموزانی که در معرض آسیب هستند از طریق مشاور مدرسه با همکاری‌مددکاران سازمان بهزیستی

ج - ارایه آموزشهای لازم و آگاه سازی دانش آموزان توسط مربیان و معلمان در خصوص خطرات فرار ازخانه و گروههای آسیب رسان و دامهای اجتماعی

11 ـ کمیته امداد امام (ره‌):

 اعمال حمایتهای لازم از خانواده‌های تحت پوشش حمایتی که دارای کودکان‌خیابانی بوده اند.

گفتار سوم: تکدی گری در پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری

فصل اول بخش ششم پیش نویس در ماده 181 قانون، جمع آوری، اسکان موقت و توانمندی سازی متکدیان را کماکان به شهرداری‌ها محول نموده است. به نظر می‌رسد این وظایف نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای دنیا نیز متوجه شهرداری‌ها می‌باشد.