مطالب و مقالات بخش مقررات مربوط به تغییر کاربری و حق مشرفیت

مقاله حقوقی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مقاله حقوقی

تبیین مصادیق و عناوین تغییر کاربری از سوی وزیر کشاورزی فرا قانونی و خارج از حدود اختیارات اوست

ادامه مطلب ...

152

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
152

ادامه مطلب ...