مطالب و مقالات بخش حقوق مدنی یک

شرایط اساسی صحت معاملات

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
شرایط اساسی صحت معاملات

نمایندگان قانونی محجورین

ادامه مطلب ...

ب142بیع مال مشاع حقوق کاربردی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
ب142بیع مال مشاع حقوق کاربردی

بیع مال مشاع حقوق کاربردی

ادامه مطلب ...

35452

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
35452

حق یعنی سلطه، قدرت، اقتدار حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افرادمی دهد که بتوانند زندگی کنند در حقوق مدنی حق بر دو قسم است 1( حق م

ادامه مطلب ...

مدنی یک

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مدنی یک

توضیحاتی در باب قانون مدنی

ادامه مطلب ...

حقوق مدنی 1

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
حقوق مدنی 1

ادامه مطلب ...