مطالب و مقالات بخش مقالات و رای ها

آیا پس از بخشش مهریه دوباره می توان آنرا مطالبه کرد؟

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
آیا پس از بخشش مهریه دوباره می توان آنرا مطالبه کرد؟

آیا پس از بخشش مهریه دوباره می توان آنرا مطالبه کرد؟

ادامه مطلب ...

حقوق مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
حقوق مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

حقوق مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

ادامه مطلب ...

تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 9809970230881186 صادره از شعبه 1060 جزایی کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 9809970230881186 صادره از شعبه 1060 جزایی کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت

تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 9809970230881186 صادره از شعبه 1060 جزایی کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت

ادامه مطلب ...

مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

ادامه مطلب ...

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

ادامه مطلب ...