مطالب و مقالات بخش مقالات و رای ها

مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

ادامه مطلب ...

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

ادامه مطلب ...