53389

فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده (11) آیین نامه

فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده (11) آیین نامه

کد

عنوان عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات آن

11

1- عوارض جایگزین عوارض دروازه‌ای و عوارض بندی و نقاط مرزی

2- عوارض بلیط کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی پرواز می‌کنند.

3- عوارض درآمد مشمول مالیات قطعی شده

1- عوارض جایگزین عوارض دروازه‌ای که براساس مصوبه 23/2/1348 قانون لغو عوارض دروازه‌ای توسط گمرکات کشور وصول می‌شود و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پرداخت شود.

2- عوارض بلیط کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می‌نمایند مصوبه 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

3- عوارض مشمول مالیات قطعی شده تصویبی مصوب شماره 46377 مورخ 24/3/1373 ریاست جمهوری

13

کمک از محل درآمد حاصل از عوارض 1% کارخانجات

براساس بخشنامه شماره 32/3/22237 مورخ 6/12/1374 وزارت کشور

14

عوارض کمک از محل درآمد حاصل از عوارض اضافی شماره گذاری اتومبیل‌های سواری، سواری بیابانی وارداتی و ساخت کشور

برابر تعرفه شماره 3148 مورخ 29/2/1373 وزارت کشور

21

عوارض مواد نفتی

مصوبه هیأت وزیران شماره 1323 سال 1323 و 22946 سال 1344 و مصوبه شماره 102-77/ م مورخ 11/1/1377 ریاست محترم جمهوری

1/39

80% عوارض و درآمدهای وصولی از حریم استحفاظی شهرها

در اجرای قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1/12/1372 مجلس شورای اسلامی

41

1- عوارض اولیه شماره گذاری

2- عوارض سالیانه

1- عوارض شماره گذاری در هنگام شماره گذاری به حساب وزارت کشور واریز می‌گردد.

2- عوارض سالیانه انواع خودرو مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب و افزایش بعدی آن در اجرای بند یک ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ـ مصوب 1361 ـ که در هنگام شماره گذاری اولین عوارض سالیانه نیز وصول می‌شود.

43

عوارض بلیط مسافرتی برون استانی

اتوبوس، قطار، کشتی، مستند به بند یک ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ـ مصوب 1361 ـ و بند (الف) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بند (الف) ماده (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که توسط صادر کنندگان بلیط وصول و به حساب شهرداری پرداخت می‌گردد.

44

عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزی

حسب تعرفه تنفیذی و تصویبی

45

عوارض تلفن

مستند به بند الف ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برای کلیه شهرداری‌های کشور به میزان 50 ریال ماهانه هر شماره تلفن مصوب ریاست محترم جمهور توسط مخابرات وصول و به حساب شهرداری مربوط واریز می‌گردد.

47

عوارض بر معاملات وسایط نقلیه و ماشین آلات سنگین اعم از قطعی و وکالتی

49

عوارض بر صدور گواهینامه رانندگی

براساس تعرفه‌های تنفیذی از سال 66 و نوع گواهینامه دو شخصی و پایه یک عوارض توسط شهرداری‌ها وصول می‌شود.

55

عوارض بر صید و شکار

عوارض بر فروش پرورش ماهی، میگو پرورشی و آبزیان به استناد تعرفه شماره 1/3/34/1688 مورخ 3/2/1374

57

عوارض بر قراردادها

در اجرای بند الف ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوبه شماره 2376 مورخ 25/2/1372 ریاست محترم جمهوری و نامه شماره 34/1/9873 مورخ 27/5/1372 وزیر محترم کشور خطاب به استانداران و بخشنامه شماره 15377-54/11431-1 مورخ 1/9/1372 ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه توسط ذیحسابان دستگاه‌های دولتی و حسابداران مؤسسات غیردولتی از محل اعتبار طرح کسر و به حساب شهرداری محل اجرای پروژه واریز می‌گردد.

58

عوارض کارخانه‌ها (موضوع تبصره ماده 2 آیین نامه)

براساس تعرفه‌های تنفیذی و تصویبی که در اجرای بند یک ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بند (الف) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب نماینده ولی امر و ریاست جمهور رسیده است از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به میزان 1% بهای فروش (به استثنای شهرداری‌هایی که دارای تعرفه عوارض مضاعف بر 1% زیر فاکتور فروش برای طرح‌های خاص استانی می‌باشند) و ضمناً شهرک‌های صنعتی واقع در حریم به مأخذ 5% زیر فاکتورفروش، توسط کارخانه‌های مذکور وصول و بایستی به صورت ماهیانه به حساب شهرداری مربوط واریز گردد.

2/59

عوارض بر محصولات محلی (موضوع تبصره ماده 2 این آیین نامه)

بر حسب تعرفه‌های تنفیذی در بعضی از استان‌ها از محصولات تولیدی عوارض وصول می‌شود.

6/59

عوارض بر نوشابه‌ها

براساس تعرفه تنفیذی بعضی از شهرداری‌ها وصول می‌گردد.