53393

نظریات مشورتی مرتبط با قوانین شهرداری کمیسیون ماده 77

نظریات مشورتی مرتبط با قوانین شهرداری
کمیسیون ماده 77

نظریه شماره 4827 مورخ 1/7/1370
عوارض مقرر برای احداث ساختمان غیر از عوارض و جریمه های مربوط به تخلفات ساختمانی است .
سوال ـ شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحد تجاری احداث نموده است پرونده در کمسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است . مع ذلک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رای کمسیون برای احداث بنا نیز مطالعه عوارض می نماید ، سوال این است که آیا شهرداری مجاز به دریافت هر نوع عوارض و جریمه هست یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر متر مربع ، جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رای کمسیون ماده 100 قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند . زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمسیون ماده 77 و در مورد تخلفات ساختمانی کمسیون ماده 100 قانون مذکور است .»
----------------------------------------
نظریه شماره 7916/7 مورخ 16/12/75
«رای کمسیون ماده 77 قانون شهرداری ، قابل ابطال یا توقیف به وسیله دادگاههای عمومی طبق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون و ثبت و … نیست.»
سوال ـ شهرداری همدان بر اساس رای صادره از کمسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها ،
مبادرت به صدور اجراییه ای به مبلغ حدود هفتصد میلیون ریال بر علیه یکی از شرکتهای دولتی بابت گاز مصرفی مشترکین کرده است ، شرکت مذکور دادخواستی به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرایی به دادگاه عمومی تقدیم کرده است آیا رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی هست یا خیر ؟ و آیا اصولاً اجراییه‌ها قابل توقیف و ابطال می باشند یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«با توجه به ماده 77 قانون شهرداریها رای کمسیون ماده 77 قانون مذکور قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد و چنین اجراییه هایی را نمی توان مستنداً به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی می باشد نه آرای صادره از کمسیون‌ها بدیهی است در این مورد می توان از مقررات تبصره ذیل ماده 1 قانون الحاق پنج تبصره به مواد (15 ، 18 و 19) قانون دیوان عدالت اداری استفاده نماید.»
----------------------------------------
نظریه شماره 7947/7 مورخ 19/12/75
«کمسیون ماده 77 قانون شهرداری ، منحصر به یک کمسیون نیست و بر حسب ضرورت شهرداری می تواند چند کمسیون تشکیل دهد.»
سوال ـ در اجرای ماده 77 قانون شهرداری و به منظور رفع اختلاف فیمابین مودی و شهرداری مراحل اختلاف به رای کمسیون ارجاع شده است ، از آنجاییکه شهرداری ها به دلیل افزایش تعداد پرونده در این خصوص وجود تنها یک کمسیون را کافی برای رسیدگی به همه پرونده ها نمی داند آیا با عنایت به ماده 77 امکان افزایش کمسیون به بیش از یک واحد مقدور است یا خیر؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«از مفهوم ماده 77 قانون شهرداری مصوب سال 1334 انحصاراً و فقط تشکیل یک کمسیون استنباط نمی گردد چنانچه افزایش پرونده ها ضرورت به تشکیل کمسیون بیشتر از یک کمسیون را ایجاب نماید ، تشکیل چند کمسیون هم عرض با رعایت همان قانون بلااشکال به نظر می‌رسد.»
----------------------------------------
نظریه شماره 6535/7 مورخ 22/9/1377
«وظیفه کمسیون موضوع مواد 77 و 110 قانون شهرداری ها صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به حل اختلاف مودی و شهرداری است وظیفه دیگر ندارد.»
سوال ـ آیا شخصی که از پرداخت عوارض نوسازی و غیره استنکاف می نماید برای پرداخت آن به او اخطار می شود و اعتراض هم نمی کند آیا ارجاع پرونده به کمسیون ماده 77 جهت رسیدگی وجاهت قانون دارد و اگر ارجاع به این کمسیون قانونی نیست تکلیف شهرداری چیست و شهرداری چگونه باید مطالبات خود را وصول نماید ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«با عنایت به نص مادتین 77 و 110 قانون شهرداری وظیفه کمسیون رفع اختلاف ، صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد . چنانچه مودی پس از ابلاغ رای عوارض مورد تایید کمسیون را طوعاً نپردازد ، شهرداری باید به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.»