53394

رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و شهرداری از وظایف و صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است

آرای صادره از محاکم قضایی
موضوع : رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و شهرداری از وظایف و صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است .
شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت بر علیه شهرداری منطقه 4 با این استدلال که رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است موضوع را قابل طرح و رسیدگی در دیوان ندانسته و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است :‌
تاریخ : 27/11/1381     شماره دادنامه : 441
کلاسه پرونده : 80/147
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته :‌ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2147 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته اعتراض به اقدامات شهرداری در زمینه مطالبه عوارض پذیره به شرح دادنامه شماره 1152 مورخ 20/7/1377 با توجه به صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها در رسیدگی به اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عووارض شکایت و دعوی را قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری ندانسته و قرارداد آن را صادر نموده است .
ب ـ 1ـ شعبه 12 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1470 موضوع شکایت آقای عبدا… عامری به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران و خواسته حکم به ملغی الاثر شدن دستور مورخ 22/9/1377 مبنی بر وصول عوارض پذیره به شرح دادنامه شماره 470 مورخ 15/4/1379 حکم به ورود شکایت صادر نموده است .
2ـ شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/79/1367 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 470 مورخ 15/4/1379 شعبه 12خ دیوان به شرح دادنامه شماره 248 مورخ 7/3/1381 دادنامه بدوی را فسخ و قرار رد تجدید نظر خوانده را صادر نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه الاسلام و المسلمین مقدسی فرد و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
(رای هیات عمومی)
نظر به اینکه دادنامه شماره 470 مورخ 15/4/1379 شعبه 12 بدوی دیوان به شرح دادنامه قطعی شماره 248 مورخ 7/3/1381 شعبه دوم تجدید نظر دیوان فسخ و قرار شکایت صادر شده و با این وصف موضوع تناقص آراء صادره از دو شعبه بدوی دیوان منتفی گردیده است . موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد . /2
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فر ـ معاون قضایی
موضوع : اختلاف در پرداخت عوارض پذیره بدواً باید در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح شود .
در شکایت از شهرداری منطقه 17 تهران از دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آرای کمیسیون ماده صد و ابطال اقدامات شهرداری در خصوص مطالبه عوارض پذیره می‌شوند که شعبه چهارم دیوان به جهت رعایت ضوابط و مقررات کمیسیون
ماده صد و عدم طرح اختلاف فی ما بین در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ، اقدام به رد شکایت می نماید
دادنامه شماره : 1709 الی 713  مورخ 12/7/78
پرونده کلاسه : 4/27/1886و1220 و 1109 و 1108 و 1021
مرجع صادر کننده رأی – شعبه چهارم دیوان عدالت اداری.
رئیس : آقای ...
شاکی : ...
طرف شکایت : شهرداری منطقه 17 تهران.
خواسته : اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها.
جریان پرونده : شاکی در تاریخ 28/6/77 دادخواستی به خواسته بالا به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت و ارجاع به این شعبه نسخه دوم دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت ارسال طی شماره 10200/317-25/6/78 پاسخ داده اند که پیوست پرونده امر می باشد با انجام تشریفات قانونی سرانجام شعبه چهارم با حضور رئیس و دادرس شعبه تشکیل پس از بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دیوان.
در خصوص شکایت آقایان... به طرفیت شهرداری منطقه 17 تهران به خواسته اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده صد شهرداریها به شماره های 17/2/74و 20/3/76 تجدید نظر و بدواً صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجراء آراء مذکور با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و خواسته شکات و لایحه جوابیه مشتکی عنه به شماره 1829-29/6/78 پیوست پرونده و مفاد آراء مورد اعتراض محتویات پرونده تخلفات شهرداری مفاد نامه مورخ 18/1/69 سر ممیزی مالیاتی وزارت دارائی مبنی بر اینکه ملک فوق در سال 1354 دارای 38 باب مغازه و قبل از سال 54 به صورت گاوداری بوده است ( برگ 124 سابقه) و تبدیل محل مورد اختلاف در سال 1354 حسب تقاضای مالکین پلاک متنازع فیه و اجازه ترمیم آن در تاریخ 23/5/54 به مالکین آن از ناحیه شهرداری فرم خلاف مضبوط در پرونده را صادر و طبق موازین قانونی صادر و تخلفی از مقررات که موجب تضییع  حق مشارالیهم شده باشد ملحوظ نیست و لذا شکایت نامبردگان به کیفیت مطروحه موجه به نظر نمی رسد.
حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد در موارد اعتراض به اقدامات شهرداری در خصوص مطالبه عوارض پذیره نظر به اینکه حل اختلاف  در مورد عوارض بین مودی و شهرداری می بایست در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مطرح و در صورت اعتراض برای کمیسیون مرقوم موضوع در دیوان رسیدگی شود شکایت شکات در این مورد قابل رسیدگی در دیوان نبوده و به عدم استماع آن اتخاذ تصمیم می گردد رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری خواهد بود ضمناً دستورهای موقت صادر، در پرونده‌های کلاسه‌های فوق ملغی الاثر اعلام می گردد.
رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری.آژده