462

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی


‌آیین‌نامه
اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
1374.10.13 - .12914ت15702ه - 1374.10.26 - 230
&‌بانکی و پولی - تعاونیها - مسکن
&‌وزارت مسکن و شهرسازی - بانک مسکن وزارت دادگستری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.10.13 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 100.9974 مورخ
1374.7.10 وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت دادگستری و‌بانک مسکن و به استناد تبصره
(3) ماده واحده لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی - مصوب 1358 -
آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را‌به شرح زیر تصویب نمود:
[z]‌آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
‌ماده 1 - کلیه سازندگان مجموعه‌های مسکونی بیش از ده واحد و طرحهای عمران و توسعه
زمین شهری که در اجرای این آیین‌نامه قصد تأمین قسمتی از‌هزینه‌های اجرایی طرح، از
طریق پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دست احداث را داشته باشند، مشمول این آیین‌نامه
هستند و از این پس در این آیین‌نامه به‌اختصار سازندگان نامیده می‌شوند.
‌تبصره - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و شرکتهای تعاونی مسکن که‌اقدام به احداث
مسکن برای استفاده اعضای خود می‌نمایند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.
‌ماده 2 - کلیه سازندگان مکلفند طرح خود را جهت تأیید و دریافت مجوز انتشار آگهی
پیش‌فروش به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط تسلیم نمایند.
‌ماده 3 - سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از
دریافت درخواست مکتوب سازنده منضم به اسناد و مدارک لازم طبق‌دستورالعمل اجرایی
موضوع ماده (8) این آیین‌نامه نسبت به تأیید طرح و یا ارایه نظرات اصلاحی به
سازنده یا وکیل قانونی وی اقدام نمایند.
‌تبصره 1 - چنانچه سازمان مسکن و شهرسازی استان در مهلت یاد شده اظهار نظر نکند،
سازندگان پروژه‌های تا یکصد واحد مسکونی و معادل ده هزار(10.000) متر مربع زیر
بنای ناخالص می‌توانند به طور مستقیم و بدون دریافت مجوز، مطابق با ماده (4) این
آیین‌نامه اقدام به انتشار آگهی نمایند.
‌تبصره 2 - مدت یاد شده برای پروژه‌های از یکصد و یک تا پانصد واحد مسکونی و
حداکثر معادل پنجاه هزار (50.000) متر مربع زیربنای ناخالص، یک ماه‌است.
‌ماده 4 - سازنده مکلف است شماره مجوز انتشار، محل و مشخصات عمومی طرح، تعداد
واحدهای، حدود قیمت، زمان تحویل واحدها و سایر اطلاعات را‌طبق مفاد مجوز مربوط، به
وضوح در آگهی پیش‌فروش قید کند.
‌ماده 5 - وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری بانک مسکن قرارداد نمونه‌ای را که در
بردرنده تضمین حمایت از حقوق پیش خریداران، سازندگان و بانک‌مسکن باشد، تنظیم و
منتشر می‌نماید تا خریداران، سازندگان و بانک بتوانند بر اساس آن، قرارداد مربوط
را تنظیم نمایند.
‌ماده 6 - سازنده مکلف است حسابی (‌حساب جاری قرض‌الحسنه یا سپرده کوتاه‌مدت) به
نام خود در بانک مسکن افتتاح نماید. پیش خریداران باید وجوه‌مربوط به پیش خرید
واحدهای مسکونی را به این حساب واریز نمایند. برداشت سازنده از حساب یاد شده تنها
با ارایه گواهی و تأیید مهندس ناظر پروژه مبنی بر‌پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه
امکان‌پذیر خواهد بود.
‌تبصره - بانک مسکن می‌تواند بر اساس قرارداد موضوع ماده (5) این آیین‌نامه به
خریداران، تسهیلات خرید بدهد.
‌ماده 7 - بانکها می‌توانند به منظور اخذ تأمین کافی اشاره شده در ماده (6)
آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ1368.12.28 -
سند مالکیت عرصه پروژه یا ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات بیمه را در هنگام
اعطای تسهیلات به پیش‌خریداران به وثیقه‌بگیرند دستورالعمل اجرایی این ماده پس از
تصویب شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
‌ماده 8 - دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به استثنای ماده (7)، توسط وزارت مسکن
و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.