660

-مراحل ارزیابی مشاغل و ارتقاء گروه مدیران


فصل دوم:

-    ضوابط ارتقاء و انتصابات در نظام اداری


بخش اول :
-مراحل  ارزیابی مشاغل و ارتقاء گروه مدیران

گفتار اول:
ارتقا پست
اصولا در تمام بخشهای مربوط به استخدام روشهای خاصی برای اجرای مقررات تبیین گردیده است که ارتقا پست و یا مسیولیت نیز مستثنی از ان نیست و در این بخش ذیلا به تیتر انها اشاره میگردد:
•    درخواست مستخدم و یا واحدی که به خدمات مستخدم نیاز دارد
•    بررسی تهیه خلاصه پرونده
•    اخذ و جمع آوری اقدامات، آثار،و طرحهای ارزنده
•    کارشناسی موضوع و تعیین نمرات با توجه به طرح ارزیابی مدیران
•    تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
•    طرح موضوع در کمیته و تعیین امتیازات لازم
•    ارسال پیش نویس حکم به دفتر بودجه و تشکیلات و حسابداری جهت تأمین اعتبار
•    صدور حکم
ارسال نسخه ای از حکم و صورتجلسه تنظیمی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گقتار دوم :
انتصاب

•    ارسال پیشنهاد از واحد متقاضی به کارگزینی
•    بررسی و تهیه خلاصه پرونده و سوابق خدمتی توسط کارگزینی
•    هماهنگی و تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و طرح موضوع در آن توسط دبیر کمیته
•    تهیه ، تنظیم و ابلاغ صورتجلسه توسط دبیر کمیته به کارگزینی جهت صدور حکم
صدور حکم و ارسال رونوشت حکم به دفتر بودجه و تشکیلات و امور مالی جهت تامین اعتبار و سایر واحدها بر حسب ضرورت و تحویل حکم به ذینفع
بخش دوم :
ضوابط ابلاغی
در این خصوص بخشنامه ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در جلسه مورخ 15/6/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل  به شرح پیوست تصویب شده که پس از تأیید رییس‌جمهور محترم  و برای اجرا ابلاغ ‌گردیده است عینا درج میگردد.
ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل:
کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند 1 فصل اول بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) ارتقا می‌یابند:
1ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 5 ارتقاء می‌یابند.
2ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) بوده است، به ازای هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 6 ارتقاء می‌یابند.
3ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشدف به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 7 ارتقاء می‌یابند.
4ـشاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز می‌باشدف به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 8 ارتقاء می‌یابند.
5ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می‌باشدف به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 10 ارتقاء‌ می‌یابند.
6ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 11 ارتقاء می‌یابند.
7ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شلرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 12 ارتقاء می‌یابند.
8ـ پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (ph.D) یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 13 ارتقاء می‌یابند.
تبصره 1 ـ کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب، مهارت و طی دوره‌های آموزش شغلی مربوط، از توانایی‌های لازم برای تصدی مشاغل بالاتر از شغل فعلی خود برخوردار می‌شوند، ولیکن دارای مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده در آن شغل نمی‌باشند، به موجب ضوابطی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد از امکان تصدی مشاغل مذکور برخوردار می‌شوند.
تبصره 2 ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در خصوص آن دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشته‌اند و با مفاد بندهای فوق تطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند.
تبصره 3 ـ کارمندانی که در اجرای تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو گردانهای عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری و استخدمی کشور (سابق) از گروه‌های مربوط برخوردار شده‌اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در بندهای فوق مستثنی می‌باشند.
تبصره 4 ـ سوابق تجربی کارمندان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره 5- کارمندانی ک بعد از 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در آمده‌اند ، تاریخ ورود به خدمت آنان ملاک عمل برای ارتقای طبقات خواهد بود
تبصره 6- شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه مشار ه76294/36095 هـ مورخ 10/4/1388 و استان‌های خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، به ازای هر یک سال سوابق تجربی (از تاریخ 1/1/1388 به بعد)، از یک سال تعجیل) (کسر سال به نسبت) ، در ارتقای طبقه برخوردار می‌شوند
ب- نحوه ارتقای کارمندان در رتبه‌های جدول حق شغل:
شرایط ارتقای رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر می‌باشد:
1-    مدت تجربه لازم برای ارتقای رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی وکارشناسی و بالاتر به شرح جدول زیر می باشد:
2-    مدت تجربه قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و بالاتر

            رتبه‌ها
مدت تجربه    مقدماتی    پایه    ارشد    خبره    عالی
مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کاردانی    0    8 سال    20 سال    ---    ---
مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کارشناسی و بالاتر    0    6 سال    12 سال    18 سال    24 سال

تبصره 1- مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطلاق می شود که به رشته‌های شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابند و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده‌اند در زمره مشاغل مذکور محسوب می گردند

تبصره 2 ـ برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، (از تاریخ 1/1/1388 به بعد)، 2 سال (کسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود.
2ـ عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی به شرح جدول زیر می‌باشد:
ردیف    عوامل    امتیاز
1    میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایف محوله    20 تا 0
2    میزان افزایش مهارت‌های مربوط به وظایف محوله    20 تا 0
3    انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی    20 تا 0
4    آموزشی‌های طی شده مرتبط با شغل    20 تا 0
5    میزان جلب رضایت ارباب رجوع    20 تا 0
تبصره ـ ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس ضوابط است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.
3ـ برای ارتقای کارمند به یک رتبه بالاتر، علاوه بر رعایت مفاد بندهای 1 و 2 قسمت «ب»، تحقق شرایط زیر الزامی است:
1ـ3ـ برای ارتقای به رتبه پایه
1ـ کسب حداقل 60 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2
2ـ گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت
2ـ3ـ برای ارتقای به رتبه ارشد
1ـ کسب حداقل 70 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2
2ـ گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت
3ـ3ـ برای ارتقای به رتبه خبره
1ـ کسب حداقل 80 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2
2ـ گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت
3ـ کسب رتبه خبره برای کارمندان مستلزم تأیید کمیته موضوع بند 5 فصل سوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با حضور نماینده معاونت مذکور خواهد بود.
4ـ3ـ برای ارتقای به رتبه عالی
1ـ کسب حداقل 90 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2
2ـ گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت
3ـ کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک لازم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌باشد.
تبصره 1ـ برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، برای ارتقاء به رتبه‌های شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند 50، 60،70 و 80 درصد امتیازات موضوع جدول بند 2 می‌باشند.
تبصره 2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجرای مقررات مربوط به رتبه‌های ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند، برای ثبت در بانک اطلاعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بر اساس فرمی که از سوی معاونت مذکور ابلاغ خواهد شد، ارسال دارند