661

حقوق و مزایای مستخدمین دولتی

بخش اول
 حقوق  مستخدمین

گفتار اول :حقوق مادی
 1-حقوق و مزایای مستخدمین دولتی
کارمندان در مقابل خدماتی که به دولت ارائه می‌دهند از حقوق و مزایا برخوردارند. تأمل در ماهیت حقوق و مزایایی که به کارمندان تعلق می‌گیرد نشانگر آن است که برخی از این حقوق و مزایا مادی (مالی) و برخی نیز غیرمالی هستند. منظور از حقوق و مزایای مادی وجوه نقدی و کالاهایی است که به طور مستمر و یا غیرمستمر به مستخدم پرداخت می‌شود.
لیکن حقوق و مزایای غیرمادی امتیازاتی است که قانونگذار به منظور تأمین رفاه مستخدم و خانواده وی و نیز پاسداشت خدمات مستخدم شناسایی کرده است.
2-1- حقوق و مزایای مادی
گفتیم حقوق و مزایای مادی پرداخت‌های نقدی و جنسی دولت به کارمندان می‌باشد. قبل از اینکه مصادیق این دسته از حقوق و مزایا را بررسی نماییم، ذکر نکات زیر ضروری است.
- حقوق و مزایای مادی کارمندان توسط قانون تعیین می‌شود و قصد و رضایت دستگاه استخدام‌کننده و مستخدم تأثیری در میزان آن ندارد.
- حقوق و مزایای مادی که به مستخدم پرداخت می‌شود، لزوماً با ارزش نیروی کار وی تناسب ندارد و هدف اساسی قانونگذار صرفاً تأمین رفاه و نیازمندی‌های معیشتی کارمندی است که دولت به وسیله خدمات او وظایف و تکالیف خود را به طور مستمر انجام می‌دهد.
- میزان حقوق و مزایای مادی که به مستخدمین پرداخت می‌شود با توجه به مسؤولیت‌ها، وظایف و تکالیف سازمانی آنها تعیین می‌شود. به همین دلیل تفاوت در حقوق و مزایای مادی کارمندان امری بدیهی بوده و این تفاوت به هیچ وجه به معنای تبعیض ناروا نمی‌باشد
- با توجه به اینکه اصولاً حقوق و مزایای مادی کارمندان تنها وسیله امرار معاش آنها می‌باشد، لذا حقوق و مزایای کارمندان فقط با حکم قانون و یا مراجع قضایی (در حدود قانون) قطع و یا کسر می‌شود.
حال با توجه به نکات فوق به بررسی مصادیق حقوق و مزایای مادی کارمندان می‌پردازیم.
فصل دهم - حقوق و مزایا
ماده 64 - نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
 
تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 65 - کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(2000) و حداکثر آن(6000) می‌باشد.
تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام  از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای‌که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می‌گیرند.
تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000)است، قرارمی گیرند.
تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1)محاسبه می گردد.
ماده 66 -کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت  و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر(4500)امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.
حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد(75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
 
تبصره - هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.
ماده 67 - جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌های(1) و(2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد . ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می‌نماید.
ماده 68 - علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(65) و تبصره‌های آن و ماده(66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:
1- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(25%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(20%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(1500)امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (750)‌امتیاز تعلق می‌گیرد.
 امتیازات استخدامی ایثارگران:
س: آیا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جانبازان می توانند کماکان از سنوات
ارفاقی بهره مند شوند یا خیر؟
ج: با توجه به عدم پیش بینی احکام جدید در خصوص سنوات ارفاقی جانبازان به هنگام بازنشستگی در
قانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات قبلی مربوط به سنوات ارفاقی جانبازان، کماکان به قوت خود
باقی است.
س: آیا اضافه کار جانبازانی که به جای استفاده از کسر ساعت کار، از اضافه کار معادل آن استفاده
می نمایند، در سقف مقرر در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود یا بدون
رعایت آن؟
ماده 4 آئین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون « الف » ج: اضافه کار ساعتی جانبازان متقاضی از امتیاز بند
تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، موضوع تصویبنامه شماره 28862 /ت 17679 ه
1377 هیأت وزیران، با رعایت سقف مقرر در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، /5/ مورخ 6
قابل پرداخت است.
س: آیا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جانبازان کماکان می توانند از کسر
ساعات کار استفاده نمایند؟
ج: نظر به اینکه ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب
1374/3/31 مجلس شورای اسلامی، به منزله مقررات استخدامی خاص ایثارگران تلقی می شود و طبق
تبصره 3 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، کماکان به قوت خود باق ی است، لذا مفاد ماده
صدرالذکر با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت نداشته و در نتیجه اجابت خواسته جانبازان، راجع به
استفاده از کسر ساعات کار، بلامانع است.
س: ذخیره ی مرخصی استحقاقی که در ازای عدم استفاده از کسر ساعت کار به جانبازان تعلق می گیرد،
مشمول محدودیت ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد یا خیر؟
ماده 4 آئین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون « ب» ج: ذخیره ی مرخصی استحقاقی که در اجرای بند
تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، به مستخدم جانباز تعلق می گیرد، از هر لحاظ تابع مقررات
مربوط به ذخیره ی مرخصی استحقاقی سایر مستخدمین دستگاه ذی ربط می باشد. متذکر می گردد، طبق
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری، در حال حاضر حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه
کارمندان ( 15 روز) قابل ذخیره شدن است.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125)امتیاز در نظرگرفته می‌شود.
3- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000)امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(800) امتیاز و برای هر فرزند معادل(200)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
5- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700)امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(1500)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (2000)امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.
6- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:
الف - به حداکثر هفتاددرصد(70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.
ب - میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(70%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(30% ، 50% و 70%) تعیین می گردد.
ج - مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند.
7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
8- به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.
این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی‌که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.
 
9- درصورتی‌که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا(20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف(50%) مستثنی می‌باشند.
10-  فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری ، تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر(25%) از مشاغل ، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد.
تبصره - پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.
 فوق العاده ها:
س: از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه محاسبه و پرداخت فوق العاده روزانه
و مأموریت قضات چگونه است؟
ج: به نظر این دفتر، چون به تصریح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک آن، حقوق
و مزایای قضات تابع احکام مقرر در این قانون نمی باشد، لذا فوق العاده روزانه و مأموریت قضات
می بایست مطابق مقررات قبلی محاسبه و پرداخت گردد.
س: آیا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده جذب اضافی موضوع ماده
44 اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کماکان قابل پرداخت است یا خیر؟
ج: با عنایت به مفاد ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، در شرایط حاضر فوق العاده جذب اضافی
موضوع ماده 44 اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویبنامه شماره
1381 قابل پرداخت نیست. /7/ 34535 /ت 25160 ه مورخ 20
س: آیا فوق العاده جذب موضوع ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و
پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1379 ، از ابتدای سال 1388 قابل پرداخت است یا خیر؟
ج: فوق العاده جذبی که در اجرای ماده 13 آئین نامه اجرایی قانو ن حمایت قضایی ... به کارشناسان
حقوقی پرداخت می شده، و در حال حاضر در قالب تفاوت تطبیق، در احکام تطبیق با قانون مدیریت
خدمات کشوری درج شده است، نیازی به حذف از احکام کارگزینی ندارد لیکن این فوق العاده تحت این
عنوان، از ابتدای سال 1388 قابل برقراری و پرداخت نیست.
کمک هزینه های عائله مندی و اولاد:
س: آیا به کارمندان زن که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند، کمک هزینه های عائله مندی و
اولاد قابل پرداخت است یا خیر؟
ج: به موجب قسمت اخیر بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارمندان زن که به تنهایی
متکفل مخارج فرزندان خود هستند، کمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت است لیکن پرداخت
کمک هزینه اولاد به این قبیل کارکنان مجوزی ندارد.
س: آیا با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط استفاده فرزندان از کمک هزینه اولاد تغییر
نموده است؟
ج: به تصریح بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده فرزندان ذکور مشمولین این قانون،
از کمک هزینه اولاد تا سن بیست و پنج ( 25 ) سالگی مشروط به ادامه تحصیل و نداشتن شغل است.
س: کمک هزینه های عائله مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت
خدمات کشوری، که قبلاً بالای شصت ( 60 ) سال سن داشته و کمک هزینه بیشتری دریافت می نموده اند،
به چه نحوی می بایست محاسبه و پرداخت گردد؟
ج: کمک هزینه های عائله مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات
1388 در اجرای قانون مزبور، به میزان مقرر در تبصره 4 /1/ کشوری، بدون توجه به سن آنان، از تاریخ 1
ماده 109 قانون مذکور قابل پرداخت است.
مندرج در تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل « ارقام فوق الذکر » س: آیا عبارت
کمک هزینه های عائله مندی و اولاد که قبل از قانون مزبور به بازنشستگان بالای شصت ( 60 ) سال
پرداخت می شده است، نیز می شود و می توان کماکان افزایشات مذکور را پرداخت نمود؟
مندرج در تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت « ارقام فوق الذکر » ج: به نظر این دفتر، منظور از عبارت
خدمات کشوری، ارقام مربوط به کمک هزینه های عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران،
موضوع تبصره 4 ماده مذکور نمی باشد.__
ماده 69- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد(25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می گردد را ( با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.
ماده 71 - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.
د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.
ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.
 
سقف امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.
تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.
ماده 73 - به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها ، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاددرصد(70%) کارمندان تا سقف چهل درصد(40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می‌باشد.
تبصره - مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده‌های مذکور در بند(6) ماده(68)و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.
ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیراموراقتصادی‌و دارایی ودو نفر از وزراء‌به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق  و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
 
 
 
ماده 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل(5000) می‌باشد.
ماده 76 - حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
فوق العاده‌های مذکور دربندهای(2)،(3)و(5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند.
ماده 77 - تعیین میزان فوق العاده‌های مذکور دربندهای(5)،(6)،(7)،(‌8)،(9) و(10) ماده(68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.
تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.
ماده 79- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری
بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون خدمات کشورى حداکثر تا 28 اردیبهشت پرداخت می شود
معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری آئین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس این قانون حداکثر تا 28 اردیبهشت ماه جاری پرداخت می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم 1/1/1388 ) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا تاریخ 25/2/1388 به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 28/2/1388 بر این اساس پرداخت شود.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2 ، 3 ، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:


فصل یکم: جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

1- جدول حق شغل: امتیاز حق شغل مشاغل دستگاههای اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز، بر اساس جدول شماره یک برای اجرا از 1/1/1388 به شرح ذیل تعیین می شود:
تبصره: امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب (1.1) محاسبه می شود.
2- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی ( مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره دو تعیین می شود.
تبصره 1- دستگاههای اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (2) دستور العمل به گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50 درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و حداکثر 20 درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند.
3- امتیاز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی بر اساس جدول شماره سه تعیین می شود.

4- ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی که از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (2) ماده (68) قانون، از امتیازات جدول شماره 4 بهره مند می شوند.

تبصره: در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و 25 درصد از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1/1/1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند و یا از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند، بر اساس ساز و کار مذکور محاسبه می شود، در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته اند، نباید کاهش یابد.

5- به استناد بند ( 2) ماده (68 ) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانهای دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

الف - دارندگان نشان عالی 800 امتیاز

ب- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 1 650 امتیاز

ج- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 2 500 امتیاز

د-دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 3 400 امتیاز

تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشانهای دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز ( 800 امتیاز) بلامانع است.

6- تا تصویب و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ( جابجایی محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارمندان و هزینه سفر در این سال، مبنای پرداخت برای سال 1388 می باشد.

7- مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، قابل پرداخت می باشد.

پس از تصویب و ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام می شود.

8- کمک هزینه های فوت و ازدواج بر اساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند در پایان سال 1387 پرداخت می شود.

9- کارمندانی که در سال 1388 حائز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای 6 ، 7 و 8 شوند، همانند کارمندان مشابه در سال 1387 با آنان رفتار خواهد شد.

10- تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت و سایر هزینه های روزانه مامورین اعزامی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون به خارج از کشور، مفاد تصویب نامه شماره 27395/ت 14587 ه مو ت 24/5/1375 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن برای اجرا ملاک عمل می باشد.

11- تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39 ) قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

12- کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب 810 و 210 امتیاز به ازای هر اولاد، حداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می شود.
آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت‌خدمات کشوری
* در این آئین نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری تعیین شده است * چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقبا اعلام می گردد
هیئت دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2 ، 3 ، 4، 7  و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را تصویب نمود.
(فصل دوم )
نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری
تطبیق با جدول حق شغل:
1- چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقبا اعلام می گردد.
2- تطبیق کارمندان دستگاههای مشمول، با توجه به گروههای بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شماره یک برخوردار می شوند:
الف- از گروه (1) تا گروه (5) معادل امتیازات طبقه (1) جدول شماره 1
ب- از گروه (6) تا گروه (20) به ترتیب معادل امتیازات طبقات (2) تا (16) جدول شماره 1
3-تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتیاز حق شغل کارمندانی که از ابتدای سال1388 در دستگاههای مشمول اشتغال می یابند، موقتا با توجه به مدرک تحصیلی، مطابق جدول شماره (5) در یکی از طبقات جدول حق شغل ( جدول شماره 1) قرار می گیرند.
جدول شماره (5)
طبقات جدول    تحصیلات
طبقه یک    دیپلم و پایین تر
طبقه سه    کاردانی (فوقدیپلم(
طبقه چهار    کارشناسی(لیسانس(
طبقه پنج    کارشناسی ارشد(فوق لیسانس(
طبقه شش    دکتری
 
تبصره- مشمولین طبقه (1) و (3) جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر (5) سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول مذکور به ازای هر (4) سال تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقا می یابند. سوابق دولتی غیر مربوط برای ارتقا به هر طبقه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.
4- تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود:
الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 4169 ت/25703  ه مورخ 23/5/1381 ،  2552 / ت 29933 ه مورخ 26/1/1383 ، 2774/ ت30397 ه مورخ 29/1/1383 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند.
ب: کارمندانی که در اجرای ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیئت علمی برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط ( ردیف 1- مربی ، ردیف 2- استادیار، ردیف 3- دانشیار) شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.
ج- کارمندانی که در شمول بندهای (الف و ب) قرار نمی گیرند، بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.
د: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب)می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.
ه: کارمندانی که در سال 1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند، در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه بالاتر ارتقا می یابد ( مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند). سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا به هر رتبه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.
5- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفهای) به شرح جدول شماره 6 و بر اساس جدول شماره 2 و با توجه به سطح مدیریت تعیین می شود.
جدول شماره 6
عناوین مدیریت و سرپرستی    معاون اداره و همتراز    رئیس اداره و همتراز    معاون مدیر کل و همتراز    مدیر کل و همتراز    معاون موسسه و همتراز
ردیف مربوط    5    4    3    2    1
 
تبصره: موارد همترازی باید به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد. در مواردی که قبلا تایید لازم اخذ شده باشد کماکان ملاک عمل برای تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت می باشد.
6- به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاههای اجرایی با جدول حق شاغل، مدارک تحصیلی کارمندان (مدارک علمی و دارای ارزش استخدامی) برای تعیین امتیاز تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی ملاک عمل قرار گرفته و متناسب با ردیف های جدول شماره 3 بر اساس جدول شماره 7 معین می شود.
 
جدول شماره 7
مقطع تحصیلی    ردیف جدول شماره 3
دیپلم    1
فوق دیپلم    2
لیسانس    3
فوق لیسانس و دکترای حرفه ای    4
دکترای تخصصی ph.D    5
 
 تبصره: به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد و در مشاغل مدیریتی دو درصد به ترتیب حداکثر 10 درصد و 20 درصد از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده (66) قانون به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از 20 درصد سقف حق شاغل تجاوز نماید.
افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق العاده های موضوع بندهای (2) و (6) این دستورالعمل بهره مند باشند در صورتی که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق العاده های مذکور گردند، به همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می گردد و در صورتی که مجددا در سال جاری حائز شرایط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت برای مدت پس از احراز شرایط با آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2: دوره های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می شود ملاک محاسبه برای اعطای گواهینامه های مهارتی، تخصصی و تخصصی -پژوهشی نخواهد بود.
تبصره 3: حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند (30) سال است. حق شاغل کارمندان نباید از 75 درصد حق شغل وی تجاوز نماید.
7- امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشند و به موجب مقررات گذشته در دستگاههای اجرایی اشتغال یافته اند به شرح جدول شماره 8 تعیین می شود.
جدولشماره 8
مدرک تحصیلی    امتیاز تحصیلات    امتیاز دوره های آموزشی مصوب    امتیاز مهارت و تواناییها    امتیاز سنوات خدمت در هر سال    امتیاز تجربه مربوطو مشابه در هر سال
پایین تر از دیپلم    1100    به ازای طی هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب،نیم امتیاز(حداکثر 500امتیاز)    200    10      8
 
8- حقوق و مزایای کارمندان در سال1388 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود:
(مرحله اول)
الف: در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان بر اساس این دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ضریب 500 ریال) محاسبه می شود.
ب:در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ( سال 1387 کارمند ) به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری) به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود
(مرحله دوم)
الف: برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند ( در ردیف الف مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال 1388 با ( ضریب 600 ریال ) محاسبه شده و سپس میزان تفاوت تطبیق موضوع بند " ب" و سایر پرداختی هایی که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق می گیرد ( نظیر عایله مندی و اولاد، سختی کار و ... ) به آن افزوده می شود.

ب: در صورتی که حقوق ناشی از اجرای بند " الف" مرحله دوم ( 600× ( حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت ) به علاوه تفاوت تطبیق هر یک از کارمندان نسبت به دریافتی قبلی( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری در سال 1387 ) آنان کمتر از 15 درصد افزایش داشته باشد به استثناء جز "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تا 15 درصد افزایش یافته و در حکم کارگزینی کارمند درج می شود.

ج: در صورتی که با اجرای بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت، فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، نسبت به دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور، بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 ) کمتر از یک میلیون ریال افزایش داشته باشد این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع بند " ب" افزوده خواهد شد. این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار نمی شوند ششصد هزار ریال خواهد بود.

9: امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف افزایش مندرج در جز " ب" بند(11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب و استفاده از آن موکول به تعیین تفصیلی مشاغل و ارائه توجیهات مربوط دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا توسعه مدیریت خواهد بود.
دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط و موارد خاص نسبت به افزایش امتیازات شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت آن دستگاه، با ارائه پیشنهاد لازم به همراه ذکر دلایل و مستندات توجیهی، در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایشهای پیش بینی شده موضوع جزء " ب" بند (11) قانون بودجه سال 1388 برای طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام نمایند.

10- تعیین و برقراری فوق العاده های بندهای 5 ، 6 و 10 ماده (68) و فوق العاده بهره وری غیر مستمر موضوع ماده (69) با رعایت مفاد قانون فوق موکول به ارائه پیشنهاد لازم به معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.

11: تا تعیین تفیصیلی مشاغل اختصاصی و عمومی هر یک از دستگاههای اجرایی و ابلاغ دستورالعمل نحوه تطبیق هر یک از مشاغل عمومی و اختصاصی هر دستگاه به یکی از طبقات حق شغل در قالب سقف مقرر در بند (8) فوق، جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارکنان با جداول یاد شده بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد عمل خواهد بود.

12- آن دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال 1387 از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال 1387 و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات مصوب وزارت مذکورو از محل اعتبارات مشابه سال 1387 به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به میزان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد.
در صورتی که در سال 1388 میزان حضور و ارائه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال1387 کسر می شود. حداکثر تا 20 درصد کل کارکنان وزارت بهداشت می توانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف 50 درصد مذکور دربند یاد شده استفاده نمایند.

اضافه کار و حق التدریس سایر کارکنان وزارت مذکور نبایستی از 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد تجاوز نماید.

13: به منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این دستورالعمل کمیته ای تحت عنوان کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
الف: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه
ب: بالاترین مسئول پرسنلی دستگاه
ج: بالاترین مسئول طبقه بندی مشاغل دستگاه
د: بالاترین مسئول تشکیلات و بودجه دستگاه
ه- نماینده واحد استانی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
دولت ابلاغ کرد؛
جزئیات دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان
کارمندانی که بر اساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت اشتغال دارند یا ساعات موظف کار آنان کمتر از 44 ساعت در هفته می باشد، با تشخیص دستگاه اجرایی می توانند به تناسب ساعات کار هفتگی از این کمک هزینه برخوردار گردند
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور العمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 به استناد اجازه حاصل از جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، خدمات کمک های رفاهی کارمندان مقرر در قوانین و مقررات از جمله موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستور العمل نحوه پرداخت رعایت اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه برای هر ماه به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با رعایت شرایط زیر به کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد:

الف: کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا برای کارمندان که ساعت کار آن ها حداقل 8.5 ساعت در روز است، با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی معادل (18) هجده هزار ریال برای یک وعده غذایی در روز تعیین می شود.

ب: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند، ماهانه سیصد هزار ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا سه فرزند) تعیین می شود.

ج: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان دولت که (44) ساعت در هفته کار می کنند مشروط به آنکه از سرویس سازمانی استفاده ننمایند. در تهران به میزان چهارصد و پنجاه هزار ریال و برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سیصد هزار ریال تعیین می شود.

در مورد سایر شهرها پرداخت این کمک هزینه منوط به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا خواهد بود.

کارمندانی که بر اساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت اشتغال دارند یا ساعات موظف کار آنان کمتر از 44 ساعت در هفته می باشد، با تشخیص دستگاه اجرایی می توانند به تناسب ساعات کار هفتگی از این کمک هزینه برخوردار گردند.

د- پرداخت سایر کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (به استثناء موارد فوق) برای هر ماده از سال 1388 تا ابلاغ دستور العمل مربوط که به تصویب شورای توسعه خواهد رسید در حد اعتبارات مصوب و معادل با یک دوازدهم میانگین کمکهای رفاهی سال 1387 قابل پرداخت است.
اعلام شرایط جدید نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کار کارمندان
حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور العمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد به جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستور العمل اجرایی پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان دولت را به شرح زیر تصویب نمود:

الف: اضافه کار

ماده 1- مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.

مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176.

ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید.

ماده 3- حداکثر تا بیست درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، بر اساس دستور العمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماده (2) این دستور العمل مستثنی می باشند.

تبصره - کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموریت برخوردار می شوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد و لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این آیین نامه شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (2) و (3) این دستور العمل بلامانع خواهد بود.

ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف

ماده 4- به کارمندان دستگاه های اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می باشد.

- حق التحقیق

مبلغ هر ساعت حق التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2 .

- حق التدریس برای آموزش های خارج از نظام آموزشی رسمی کشور

مبلغ هر ساعت حق التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2 .

- حق الترجمه

مبلغ حق الترحمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 5 .

مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر3 .

- حق التالیف

مبلغ حق التالیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 4 .

مبلغ حق التالیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3 .

ماده 5- صلاحیت علمی کارمندان برای انجام تحقیق، ترجمه، تالیف و ضرورت انجام موضوع، به تایید مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاه خواهد رسید.

تبصره1- نحوه محاسبه حق التدریس مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش بنا به پیشنهاد وزارت مذکور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که انجام تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، جز وظایف جاری کارمندان باشد و در وقت اداری صورت پذیرد مبالغ مذکور قابل پرداخت نیست.

ماده6- چنانچه دستگاه های اجرایی بازنشسته را در اجرای ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام تدریس بکار گیرند، میزان حق التدریس وی بر اساس ضوابط این آیین نامه و معادل حقوق ثابت کارمندان شاغال که با شرایط آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی وی، مشابه است و با رعایت سقف مقرر در ماده مذکور، تعیین و پرداخت خواهد شد.

این ضابطه صرفا در رابطه با نحوه محاسبه حق التدریس بازنشستگان موضوعیت دارد و در خصوص سایر موارد موضوع این ماده بر اساس ضابطه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد، اقدام می شود.

ماده 7- به استناد تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور، آیین نامه اجرایی آن، چنانچه دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از خدمت کارمندان سایر دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری برای انجام تدریس و یا تحقیق باشد، مبلغ حق التدریس و حق التحقیق این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بینی شده در این دستور العمل و بر مبنای حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنان قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 8- مبلغ اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندانی که در اجرای تبصره (1) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تقلیل ساعات کار خود اقدام نموده اند، بر اساس ضوابط این دستور العمل و به صورت کامل محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

ماده 9- به استناد ماده (77) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت مبالغ موضوع این دستور العمل به کارمندان تا سقف پیش بینی شده و در حد اعتبارات مصوب به عهده وزیر، و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران است.

-    حقوق ثابت
-    مزایای جانبی (فوق العاده ها )
-    پاداش
-    حق سنوات خدمتی
-    بهای مرخصی های ذخیره شده
مقررات مربوط به حقوق  و مزایای کارکنان شهرداریها
ایینامه مربوط به استخدام شهرداریها در مواد 22 الی 38 به موضوع حقوق و مزایا و همچنین شرایط ارتقاع ی ا احراز پستهای سازمانی بشرح ذیل بیان میکند:
ماده 22 - حقوق مبنای مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته برابر عدد مبنای حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن با اعمال ضرایب ریالی مصوب سالانه تعیین می شود .
ماده 23 - تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آئین نامه به گروههای ورودی بر مبنای حدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن است .
تبصره 1 - تغییرات و اصلاحات در گروههای موضوع این ماده و تخصیص گروه ورودی به مستخدمانی که مشاغل آنها از پیچیدگی و حساسیت برخوردار ومستلزم دارا بودن مهارتهای خاص و فوق العاده است به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجراء در می آید .
تبصره 2 - انتصاب مستخدمان شهرداری و سازمانهای وابسته درغیر رسته مربوط مستخدم ممنوع است ولی در صورت نیاز و داشتن شرایط احراز شغل پیشنهادی می توان با رضایت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته دیگر منصوب نمود .
ماده 24 - حقوق مستخدمان در هر سال با در نر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل بشرح زیر تعیین می شود :
( ضریب افزایش سنواتی +1 ) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ماده 25 - سوابق خدمت کارگران شهرداری به لحاظ تجربی برای تصدی مشاغل کارمندی قابل احتساب نیست . ولی در صورت ارائه مدارک مستند موضوع ماده ( 14 ) طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاحات بعدی آن سوابق خدمت آنها پس از تایید شورا از لحاظ تجربه واجراز مشاغل کارمندی قابل احتساب است .
تبصره - کارگرانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شوند هنگام استخدام کارمندی سوابق خدمت مشابه یا مرتبط آنها در شهرداری از لحاظ تعیین گروه بر اساس آخرین مدرک تحصیلی و با تایید شورا قابل احتساب است .
ماده 26 - شهرداری می تواند به مستخدمان مشمول این آئین نامه که خدمت آنها رضایت بخش باشد ومستخدمانی که خدمت برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شایستگی براساس ماده ( 21 ) این آئین نامه ، علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط ، افزایش فوق العاده شغل به میزان حداکثر بیست درصد مبنای گروه مربوط ، افزایش فوق العاده شغل به میزان حداکثر بیست درصد عدد مبنای گروه مربوط را بپردازد ولی به هر حال فوق العاده شغل یاد شده نباید ازیکصد و پنجاه درصد ( 150% ) حقوق مبنای مستخدم تجاوز نماید .
تبصره - میزان افزایش فوق العاده شغل موضوع این ماده ومصادیق خدمات برجسته به پیشنهاد شهردار و تایید شورا تعیین می شود .
ماده 27 - کسانی که به خدمت ثابت شهرداری پذیرفته می شوند در اولین طبقه گروه مربوط قرار می گیرند و چنانچه دارای سابقه خدمت دولتی یا دمت در شهرداری یا سازمانهای وابسته باشند به ازای هر سال خدمت ، از ضریب افزایش سنواتی به میزان سه درصد ( 3% ) برخوردار می شوند ومدت خدمت وظیفه عمومی آنها نیز جزء سابقه خدمتشان محسوب می شود .
ماده 28 - جدول و نحوه ارتقای گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش کار ، میزان مسئولیتها ، اهمیت وظایف ، سوابق تجربی ، تحصیلات وارزشیابی شاغلان تعیین می شود .
تبصره 1 - حقوق مستخدمانی که ارتقای گروه می یابند براساس عدد مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سناتی در گروه قبل تعیین می شود .
تبصره 2 - ارتقای گروه مستخدمانی که سقف رشته شغلی موردتصدی آنها اجازه استفاده از گروه تعیین شده جهت مدرک تحصیلی آنها را نمی دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل دیگر است .
ماده 29 - شهردار یمی تواند در صورت وجود شرایط زیر مستخدم را به گروههای بالاتر ارتقاء دهد :
الف - در گروه جدید پست سازمانی بلاتصدی وجود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل به سبب احراز شرایط تحصیلی یا تجربی مقرر در طرح ، در طبقه شغلی که در گروه بالاتر است قرار گیرد .
ب - مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت وکاردانی نموده باشد .
تبصره - حقوق وامتیازات مربوط به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درمورد مستخدمان ایثارگر شهرداری نیز اعمال می شود .
ماده 30 - شهرداری می تواند با تصویب شورا به مستخدمان خودیک الی دو گروه تشویقی موضوع مفاد تبصره ( 4 ) ماده ( 3 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن علاوه بر گروه استحقاقی آنها اعطاء نماید .
ماده 31 - مستخدمانی که به لحاظ تغییر شغل در گروه پآئین تر از گروه استحقاقی خود قرار می گیرند مابه التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را دریافت می نمایند و هرگونه افزایشهای بعدی در حقوق مبنای این مستخدمان در گروه جدید و افزایش ناشی از ارتقای گروه بعدی تا استهلاک کامل از مابه التفاوت یاد شده کسر می شود .
ماده 32 - وزارت کشور موظف است براساس اهمیت وظایف ، مسئولیتها ، شرایط احراز ، مدرک تحصیلی ، تجربه و سایر شرایط موثر ، کلیه مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته را طبقه بندی و ارزیابی نماید و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یکی از گروههای جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوق العاده شغل تخصیص دهد . هر نوع اصلاح در طرح طبقه بندی مشاغل بنا به پیشنهاد وزارت کشور و پس از موافقت سازمان یاد شده قابل اجراء است .
تبصره - تعیین حقوق فعلی مستخدمان شهرداری مشمول این آئین نامه براساس آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد بعمل می آید ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق مستخدم در حین تطبیق ، رقمی کسر نمی شود .
ماده 33 - مادام که طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط تغییر گروه و جدول فوق العاده شغل مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب مراجع مربوط نرسیده است ، طرج طبقه بندی مشاغل و جداول فوق العاده شغل و تغییر گروه مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمان رسمی و ثابت شهرداریها قابل اجراء است .
ماده 34 - انتصاب مستخدمان به پستهای سازمانی که شرایط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع است .
تبصره 1 - چنانچه برای تصدی یکی از پستهای سازمانی یامعاونت در شهرداریهایی که دارای یک معاون هستند مستخدم واجد شرایط در شهرداریها نباشد ، شهرداری می تواند از وجود مستخدمان واجد شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل از سایر وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته به عنوان مامور استفاده نماید .
تبصره 2 - شهرداری می تواند با رعایت مقررات این آئین نامه در شهرداریهایی که دارای یک معاون است فردی را که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و شهرسازی است از طریق امتحان یا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طی مراحل گزینش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداری در آورد .
تبصره 3 - در صورت استفاده شهرداری از مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهایی دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر شهرداریها سازمانهای وابسته بعنوان مامور وانتصاب آنها به یکی از پستهای ثابت سازمانی ( با تصویب شورا ) بر اساس آئین نامه ماموریت مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری واصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط عمل می شود .
تبصره 4 - در اجرای مفاد ماده ( 79 ) قانون شهرداری ذیحساب دوم شهرداری یا قائم مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد شرایط شهرداری اتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تایید شورا منصوب می شود .
ماده 35 - مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهای وابسته براساس پست مورد تصدی از فوق العاده شغل مربوط بر مبنای طرح طبقه بندی مشاغل و جدول فوق العاده شغل برخوردار می شوند .
تبصره 1 - فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بر عهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده واصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش است .
تبصره 2 - فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی شهرداریها موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بر عهده دارنده علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط واصلاحات بعدی آن براساس پیشنهاد وزارت کشور وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش است .
تبصره 3 - عناوین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشکیلات مصوب به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش است .
تبصره 3 - عناوین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشکیلات مصوب به پیشنهاد شهرداری مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق همترازی تعیین می شود .
تبصره 4 - شهرداری می تواند سالانه به کارکنانی که در افزایش درآمدهای کوششی و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعی و تلاش نموده اند با تشخیص شهردار فوق العاده ای تحت عنوان حق وصول برای یک بار در سال به میزان یک درصد مازاد درآمد کوششی که وصول شده برای کارکنان ذیربط پرداخت نماید مشروط بر اینکه حداکثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در یک سال تجاوز ننماید .
ماده 36 - هرگونه مصوب ه ، دستورالعمل ، بخشنامه ، آئین نامه ، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یامی شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره ماده ( 1 ) این آئین نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجراء در می آید .
ماده 37 - شهرداری می تواند علاوه بر عیدی و پاداش سالانه در صورت وجود اعتبار به هر یک از مستخدمان معادل یک ماه حقوق و فوق العاده شغل در پایان هر سال به عنوان حق تلاش به تناسب مدتی که مستخدم در آن سال تصدی پستی را بر عهده داشته است پرداخت نماید .
ماده 38 - جدول یا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و کارانه کارکنان شهرداری براساس مقررات ومصوب ات مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت واصلاحات بعدی آن به علاوه بیست تعیین و برقرار می شود .
تبصره 1 - فوق العاده جذب مدیران و سرپرستان وکارشناسان شهرداری بر مبنای ارقام فوق العاده های مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس همترازی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام پذیرفته به مرحله اجراء در می آید .

ب – حقوق معنوی (غیر مادی)
-    1- مرخصی ها (مرخصی استحقاقی – بدون حقوق – استعلاجی)
مرخصی ها

الف : مرخصی استحقاقی          ب : مرخصی استعلاجی           ج : مرخصی بدون حقوق          

مرخصی استحقاقی
1ـ مرخصی استحقاقی مستخدم از نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد .
2ـ مستخدم رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارد .
3ـ مستخدم پیمانی سالی یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهند داشت.
تبصره 1 : استفاده از مرخصی با تقاضای مستخدم و موافقت رئیس مربوط می باشد و تعطیلات واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جزء مرخصی استحقاقی است .
تبصره 2 : حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی تواند در هر سال بیش از 15 روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و هرگاه از بقیة مرخصی مذکور استفاده ننماید مدت زائد بر 15 روز ذخیره نخواهد شد ( مستخدمین پیمانی ) .
تبصره 3 : دستگاهها مکلف هستند به هنگام خاتمة قرارداد استخدام پیمانی حقوق و فوق العاده های مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده را بر اساس حقوق و مزایای آخرین قرارداد پرداخت نمایند .
تبصره 4 : دستگاههایی که دو روز در هفته تعطیل می باشند ( پنجشنبه و جمعه ) ،‌ یک ماه مرخصی استحقاقی سالانه به مدت 24 روز در طی یکسال کاهش می یابد( مستخدمین پیمانی ).
4ـ مرخصی کمتر از یک روز جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از دوازده روز در یکسال تقویمی تجاوز نخواهد کرد .
تبصره 5 : بانوانی که فرزند شیرخواره دارند و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نمایند ، تا هنگام دو سالگی فرزند شیرخوار خود ، می تواند از مرخصی ساعتی تا سقف مرخصی استحقاقی سالیانه بعلاوه مرخصی ذخیره شده استفاده نمایند .
5 ـ استفاده از مرخصی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد و در غیاب او معاون وی است هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه به میزان استحقاق فراهم گردد و با درخواست مستخدم با در نظر گرفتن زمان مناسب ، موافقت نماید .
6- هرگاه رئیس اداره یا واحد بنا به مصالح اداری با تقاضای مرخصی استحقاقی مستخدم از حیث مدت یا موقع استفاده ، موافقت نکند ، اعطای آن با توافق مستخدم به وقت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه مستخدم بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد موکول می کند و در صورتیکه مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه مذکور از مرخصی استفاده نماید مرخصی مورد نظر ذخیره خواهد شد .
7ـ مستخدمی که مرخصی گرفته باید از تمام آن مرخصی استفاده نماید مگر اینکه اینکه بنا به ضرورت رئیس مربوط او را دعوت به کار کند که در این صورت نسبت به مرخصی استفاده شده همانند بند دو ردیف 6 رفتار خواهد شد .
8ـ هر مستخدم در یک سال تقویمی فقط می تواند بمدت 4 ماه از مرخصی همان سال و مرخصی ذخیره شده استفاده نماید چنین مستخدمی اگر بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یکسال تمام خدمت کرده باشد..
9ـ مستخدمی که در حال مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود در این صورت تاریخ شروع مرخصی اخیر بلافاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی است .
10ـ در صورتیکه تصمیم رئیس اداره در مورد تمدید مرخصی به مستخدم ابلاغ نشده باشد مستخدم مکلف است در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر شود .
11ـ با مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود از مرخصی استعلاجی استفاده نموده و مرخصی استفاده نشده او ذخیره می گردد .
12ـ حفظ پست سازمانی مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی است و رئیس اداره وظایف او را به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول می کند .
13ـ موافقت با مرخصی استحقاقی استفاده نشده در زمان بازنشستگی با رعایت مقررات الزامی است و در این گونه موارد حفظ پست سازمانی ضروری نمی باشد .
14ـ به مرخصی استعلاجی که از جهارماه تجاوز نماید نسبت به مدت زائد بر چهار ماه و به دوران مرخصی بدون حقوق و آمادگی به خدمت و تعلیق و برکناری از خدمت و انفصال و خدمت زیر پرچم و غیبت موجه مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد« معذوریت بانوان باردار که وضع حمل آنان دو قلو به بالا باشد مشمول محدودیت چهارماه موضوع این بند نمی باشد » .
15ـ کارکنان غیر رسمی دستگاههای دولتی که طبق مقررات قانونی به استخدام رسمی پذیرفته می شوند ، چنانچه قبل از پذیرفته شدن به استخدام رسمی ، حسب مقررات یا مفاد قرارداد استخدام حاکم بر وضعیت خود حق استفاده از مرخصی استحقاقی را داشته و این مرخصی طبق همان مقررات قابل ذخیره شدن بوده و ذخیره نیز شده باشد ، پس از تبدیل وضع می توانند با رعایت مقررات از مرخصی ذخیره شده مذکور استفاده نمایند .


مرخصی استعلاجی
1 ـ هرگاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاه ترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد کمتر از ده روز گواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت در موارد ده روز بیشتر ، در پایان روز دهم به رئیس یا معاون واحد مربوط جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد .
2ـ کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارت خانه یا مؤسسه متبوع ارسال دارد و در صورتیکه مفاد گواهی مورد تأیید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .
3ـ اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود .
4ـ تشخیص ابتلاء مستخدم به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معذوریت وی بعهده کمیسیون پزشکی است . حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمدید خواهد بود .
5ـ به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا سه فرزند ، سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوریت وضع حمل دوقلو چهار ماه و برای وضع حمل دوقلو به بالا یک سال معذوریت با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود . معذوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود .
6ـ‌ بانوانی که در دوران بارداری با تأیید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده و دو هفته نیز به آقایان جهت مراقبت از همسر و فرزندان‌شان مرخصی داده میشود و مدت مرخصی استعلاجی از مرخصی زایمان آنان کسر نخواهد شد .
7ـ بانوان مشمول قانون کار تابع ضوابط مربوط به خود هستند .
8ـ‌ به مستخدمینی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند تا نه ماه و در صورتیکه به علت ابتلاء به بیماری صعب العلاج یا زایمان فرزندان توامان مرخصی استعلاجی وی بیش از 4 ماه باشد تا حداکثر یکسال حقوق و فوق العاده های مربوط و در مورد بیماریهای صعب العلاج در مدت زائد بر یک سال تا هنگامی که مشمول مادة 79 قانون استخدام کشوری قرار نگرفته است ( از کار افتاده ) فقط حقوق پرداخت می گردد .
9ـ به جز مستخدمان موضوع مادة ‌26 آیین نامه مرخصی ( معذوریت بیش از نه ماه بانوان باردار ) حفظ پست سازمانی مستخدمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می کند بیش از 4 ماه الزامی نیست .
10ـ مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار (مستخدمان پیمانی ) از حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد .
11ـ مستخدمین پیمانی موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت ، مدارک مربوط به بیماری که به تأیید مراجع قانونی مذکور در قانون تأمین اجتماعی رسیده باشد را نیز در پایان ایام بیماری ارائه نمایند .
12ـ‌حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آن به سبب بیماری می باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا 3 روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر 3 روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .
طرح پیشنهادی
کارگروه حمایت از سیاست های جمعیتی تصویب کرد که زنانی که زایمان می کنند ۹ ماه و همسرانشان ۲ هفته به مرخصی بروند.
 امیر حسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، با اشاره به جلسه کارگروه بررسی سیاست های جمعیتی، گفت: در این جلسه مباحث مربوط به سیاست حمایتی از افزایش جمعیت مورد بررسی قرار گرفت..
وی با اشاره به بررسی مرخصی زایمان زنان در کارگروه بررسی سیاست های جمعیتی، گفت: نمایندگان مجلس مصوب کردند که مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه افزایش یابد. قاضی زاده همچنین گفت: مردانی که زنانشان زایمان کنند، برای کمک به همسر باردار خود، ۲ هفته به مرخصی خواهند رفت

مرخصی بدون حقوق
الف- مستخدم پیمانی
مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر بمیزان مدت قرارداد استفاده نماید . مدت مرخصی بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه محسوب نمی گردد و مجوز استخدام افراد یاد شده در مدت مرخصی بدون حقوق حفظ خواهد شد .

ب - مستخدم رسمی
1ـ استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دورة آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود .

•    مستخدم استحقاق مرخصی نداشته و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود
•    مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته و مدارک لازم را ارائه نماید
•    مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسر به خارج از محل خدمت خود مسافرت نماید
2ـ مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلاء به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص نشود .
تبصره : اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدرک و به تشخیص مؤسسه متبوع خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشد حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مقررات این فصل امکان پذیر خواهد بود .
3ـ در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشور است و در مرخصی روزانه ماه سی روز حساب می شود .
4ـ روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزو مدت مرخصی محسوب می شود .
5ـ عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از 3 روز تجاوز ننماید و مستند بعللی از قبیل آنچه که ذیلاً درج می شود باشد موجه شناخته خواهد شد .
•    بیماری او
•    صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر و مادر یا همسر یا فرزندان او وارد آمده باشد
•    بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر و فزندان
•    فوت همسر یا ( قربانی نسبی و سببی تا طبقه سوم )
•    دارا شدن فرزند
•    ازدواج فرزندانش
•    احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات تشخیص صحت و سقم ثبات ادعائی مستخدم بعهده رئیس اداره است در صورتیکه صحت اداعا تصدیق شود غیبت مستخدم بر حسب علت جزو مرخصی استحقاقی یا استعلاجی وی محسوب و حکم لازم صادر خواهد شد
6ـ مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد .
7ـ حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید 3 سال خواهد بود ولی برای ادامه تحصیلات عالی حداکثر تا دوسال دیگر قابل تمدیر خواهد بود .
تبصره‌ : مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که همسر آنان به مأموریت خارج از کشور اعزام می شوند می توانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مأموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند . ( حداکثر تا شش سال )
. مرخصی عبارت است از حقی که برای کارگر در ترک کار برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده است.

مرخصی استحقاقی¶
مطابق ماده 64 قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

مطابق ماده 65 قانون کار، مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر ششماه کار صورت می‌گیرد.

مطابق ماده 66 قانون کار، کارگر نمی‌تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

مطابق ماده 73 قانون کار، کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.
مرخصی استعلاجی¶
مرخصی استعلاجی به منظور بهبود بیماری به کارگر تعلق می گیرد. تفاوت عمده این مرخصی با نوع استحقاقی آن در این است که در این حالت پرداخت کننده مزد ایام بیماری، سازمان تامین اجتماعی، و نه کارفرما خواهد بود. در این حالت بیمار باید با مراجعه به شعب درمانی سازمان تامین اجتماعی مراحل قانونی را برای دریافت حقوق سپری کند.

معمولا سازمانها پرداخت حداکثر 2 روز در سال مرخصی استعلاجی را بر عهده می گیرند.

مطابق ماده 74 قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

مطابق ماده 76 قانون کار، مرخصی‌ بارداری‌ و زایمان‌ کارگران‌ زن‌ جمعاً شش ماه است‌. حتی‌الامکان‌ 45 روز از این‌ مرخصی‌ باید پس‌ از زایمان‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. برای‌ زایمان‌ توأمان‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصی‌ اضافه‌ می‌شود. حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
مرخصی بدون حقوق¶
مرخصی بدون حقوق، حالتی است که کارگر قرار است در آن بیش از حد متعارف کارگاه را ترک کند. در این حالت شرایط کلی این نوع مرخصی با توافق کتبی میان کارگر و کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها مشخص می شود و انجام می پذیرد. علاوه بر این ها ماده ۶۷ قانون کار به کارگر اجازه می دهد که در طول دوران خدمت یک بار برای انجام فریضه حج واجب از یک ماه مرخصی استفاده کند. این یک ماه می تواند بدون حقوق، و یا در صورت دارا بودن مرخصی استحقاقی با حقوق و یا توامان باشد.

مطابق ماده 16 قانون کار، قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می‌آید.

مطابق ماده 72 قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
مرخصی ساعتی¶
مطابق ماده ماده 70 قانون کار، مرخصی کمتراز یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.
ذخیره مرخصی استحقاقی¶
هرنفردرسال حداکثرمجازبه ذخیره نه روزازمرخصی خودمیباشدومرخصی های استفاده نشده ایشان سوخت شده تلقی میشودمگرتوافقی باکارفرماداشته باشد.

مبنای محاسبه ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون بر اساس آخرین حکم حقوقی فرد که آیتم های شامل آن تمامی موارد حکم است بجز خواربار.مسکن.اولاد وبن وپاداش تولیدو سود تولید ونظایر این

مبلغ فوق مشمول مالیات است ولی بیمه نیست

مطابق بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود از مالیات معاف است.
مرخصی و مقررات مربوط ان در خصوص کارکنان شهرداریها
- رفاه
ماده 40 - مستخدمان شهرداری سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصی یا حقوق و فق العاده های مربوط را دارند .
ماده 41 - مستخدمان شهرداری در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت باشند از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند .
تبصره - جز در مورد بیماریهای صعب العلاج حداکثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال است .
ماده 42 - مستخدم می تواند با موافقت شهرداری از مرخصی بدون حقوق استفاده کند ، محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی وثابت در مدتی که از مرخصی بدون حقوق بیش از سه ماه در هر سال استفاده می نماید الزامی نیست ، در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم یاد شده موجود نباشد وی به حال آماده به خدمت در می آید .
تبصره 1 - حداکثر مدتی که مستخدم شهرداری در طول خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند سه سال است ولی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری این مرخصی با تصویب شورا حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید است .
تبصره 2 - مستخدمانی که در حال مرخصی بدون حقوق هستندمی توانند کماکان از مزایای بیمه عمر طبق ضوابط استفاده نمایند .
تبصره 3 - مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود .
ماده 43 - استفاده از مرخصی های موضوع مواد ( 27 ) و ( 28 ) و ( 29 ) و تبصره های مربوط براساس آئین نامه مورد عمل درباره مستخدمان رسمی مشمول قانون استخفدام کشوری انجام می شود .
ماده 44 - شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان و ایجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه های مصرف ، مسکن ، قرض الحسنه و نظایر آن که براساس مقررات رفاهی سازمانهای دوتلی و وابسته به اولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت - مصوب 1367 - تهیه و به تصویب می رسد اقدام و مساعی لازم را بعمل آورد .
ماده 45 - چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده های مستمر اوبابت مرخصیهای ذخیره شده به وراث قانونی وی پرداخت می شود .

-    معاضدت قضایی
-    امکانات رفاهی (خدمات بهداشتی – ورزشی و فرهنگی - ...)
-    ماده 85- دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان‌، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.
-    ماده 86-  دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به‌عمل آورند.
-    ماده 87 - ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
-    تبصره 1 - کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.
-    میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
-    تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
-    
-    تبصره 3 - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).
-     ساعت کار:
-    س: ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی واقع در استانها باید واجد چه شرایطی باشند تا مشمول استثنای
-    مذکور در عبارت بین الهلالین تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند؟
-    ج: به نظر این دفتر، ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی واقع در استانها، در صورتیکه واجد شرایط ذیل
-    باشند، مشمول استثنای مذکور در عبارت بین الهلالین تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-    هستند:
-    1  دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند.
-    2  طبق اساسنامه یا قانون تشکیل، ستاد مرکزی آنها در استان مربوطه واقع شده باشد.
-    3  قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها بمورد اجرا گذاشته شده باشد.
-    ماده 88 - کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می‌باشند و دستگاههای اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.
-    ماده 89 - کارمندان دستگاههای اجرائی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی‌، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.