819

.قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها (مصوب 1370/8/28 )

ماده واحده  :
در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به عدم توافق بین شهرداری و مالک ، قیمت ابنیه ، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود .
نقل از مجموعه قوانین 1370،صفحه 657 و 658
کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ص 421

تبصره 6 :
جهت تامین معوض ابنیه ، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد.
کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ص 422

تبصره 1 :

قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد ، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الجرا است .

تبصره 2 : در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس نمود .



  ..................................................................لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت (مصوب 1358/11/17 )...
نقل از روزنامه رسمی شماره 10204- 1358/12/13
کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ص423

1-2- ماده 4 :
 هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله ی اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین (( دستگاه اجرایی )) و مالک توافق حاصل نشود ، بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد . کارشناسان یک نفر از طرف (دستگاه اجرایی) یک نفر از طرف (مالک یا صاحب حق ) و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می شوند .رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجراست .
کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ص 426

ماده 9 :
در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد .......
کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ص 430


.......................................................................قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها  (مصوب 1367/8/29 )
نقل از مجموعه قوانین 1367 ، صفحه 678 و 79
کتاب قوانین و مقررات مربوط ه شهر و شهرداری ص433

ماده واحده:
کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمان ها ، نهادها ، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد ، مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از ( حقیقی و حقوقی )قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد ، پس از اعلام رسمی وجود طرح ، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله ی قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند .
کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ص 434
 تبصره 4 :
در مواردی که تهیه ی زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ی محدوده ی مزبور طبق طرح های مصوب توسعه ی شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده ی توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.
کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ص 434
اصلاحی مصوب 1380/1/22
...........................................................................................................قوانین زمین شهری :

ماده9  قانون زمین شهری :

به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری زمین ها به دولت از طریق توافق ، واگذاری قطعاتی از زمین های تملک شده ی مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحد مسکونی و زمین باشند با اولویت بلامانع است .

ماده 12 قانون زمین شهری :

تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر و دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین تطبیق میزان زمین های معوض مورد نیاز طرح های سایر دستگاه ها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، اعلام نظر خواهد کرد .

ماده14 قانون زمین شهری :

در صورتی که در محدوده ی اعلان شده برای تملک ، زمین وقفی وجود داشته باشد ، اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد – ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی ، نظریه ی خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یک ماه نقشه ی زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که زمین های وقفی است ، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی ، یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین ، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد .

ماده 15 قانون زمین شهری :

مالکینی که در اجرای تبصره   ماده 9 قانون برای تعیین تکلیف زمین های خود در شهرهای موضوع ماده یا شده مراجعه می نمایند باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تسلیم نمایند تا آن وزارت خانه ، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرح های خدمات عمومی شهری و شهرداری ها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداری ها حداکثر ظرف دو ماه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ مقتضی را بدهند . کلیه دستگاههای ذی ربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند . در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوطه قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام نیاز ، چناچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذری برای مالک وجود داشته باشد ، مالک می تواند پس از آماده سازی و احداث بنا در زمین های خود طبق مواد این آیین نامه نسبت به تفکیک و واگذری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید .

.......................................................................................................... قانون نوسازی :

ماده 19 قانون نوسازی : هرگاه در نتیجه اجرای طرح های شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده وهرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور آن حق تقدم خواهد داشت .