جدید ترین عنوان ها

آیا پس از بخشش مهریه دوباره می توان آنرا مطالبه کرد؟

نام نویسنده
آیا پس از بخشش مهریه دوباره می توان آنرا مطالبه کرد؟

آیا پس از بخشش مهریه دوباره می توان آنرا مطالبه کرد؟

ادامه مطلب ...

حقوق مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

نام نویسنده
حقوق مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

حقوق مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

ادامه مطلب ...

تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 9809970230881186 صادره از شعبه 1060 جزایی کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت

نام نویسنده
تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 9809970230881186 صادره از شعبه 1060 جزایی کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت

تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 9809970230881186 صادره از شعبه 1060 جزایی کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت

ادامه مطلب ...

جزوه آموزشی آیین نگارش حقوقی

نام نویسنده
جزوه آموزشی آیین نگارش حقوقی

جزوه آموزشی آیین نگارش حقوقی

ادامه مطلب ...

دوره آموزشی آشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور

نام نویسنده
دوره آموزشی آشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور

دوره آموزشی آشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور

ادامه مطلب ...

دوره آموزش مقررات استخدامی دهیاران استان تهران

نام نویسنده
دوره آموزش مقررات استخدامی دهیاران استان تهران

دوره آموزش مقررات استخدامی دهیاران استان تهران

ادامه مطلب ...

دوره آموزشی اشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور ویژه کارکنان دولت- دهیاریها -کارآموزان وکالت

نام نویسنده
دوره آموزشی اشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور ویژه کارکنان دولت- دهیاریها -کارآموزان وکالت

دوره آموزشی شرح وظیفه دهیاران و شوراهای اسلامی با هماهنگی و درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز برای مجموعه دهیاران و شوراهای ش

ادامه مطلب ...

مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

نام نویسنده
مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

ادامه مطلب ...

مقررات و شرح وظایف کارآموزی

نام نویسنده
مقررات و شرح وظایف کارآموزی

فصل اول کلیات و تعاریف ماده۱)در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است الف) کانون کانون وکلای دادگستری مرکز ب) کانون متبوع

ادامه مطلب ...

تعیین حق الوکاله از مدعی به

نام نویسنده
تعیین حق الوکاله از مدعی به

نخستین بار قانونگذار در قانون وکالت مصوب بیست ونهم بهمن ماه 1315 نگرشی به این موضوع داشت طی ماده 39 مقرر نمود وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانع

ادامه مطلب ...

تعیین حق الوکاله از مدعی به

نام نویسنده
تعیین حق الوکاله از مدعی به

نخستین بار قانونگذار در قانون وکالت مصوب بیست ونهم بهمن ماه 1315 نگرشی به این موضوع داشت طی ماده 39 مقرر نمود وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانع

ادامه مطلب ...

صفحه نخست

نام نویسنده
صفحه نخست

صفحه نخست

ادامه مطلب ...

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

نام نویسنده
نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

ادامه مطلب ...

بند 5 ماده 55 قانون شهرداریها

نام نویسنده
بند 5 ماده 55 قانون شهرداریها

جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره

ادامه مطلب ...

تاسیس شهر و شهرداری در ماده 1 قانون شهرداریها مصوب 1334

نام نویسنده
تاسیس شهر و شهرداری در ماده 1 قانون شهرداریها مصوب 1334

ماده ۱ قانون شهرداری­ها در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشدشهرداری تأسیس میگیرد

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

نام نویسنده
آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ادامه مطلب ...

قانون و آئین‏نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى

نام نویسنده
قانون و آئین‏نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى

قانون و آئین‏نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 10 9 90

ادامه مطلب ...