مطالب و مقالات بخش آموزش کارکنان دولت

جزوه آموزشی آیین نگارش حقوقی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
جزوه آموزشی آیین نگارش حقوقی

جزوه آموزشی آیین نگارش حقوقی

ادامه مطلب ...

دوره آموزشی آشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
دوره آموزشی آشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور

دوره آموزشی آشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور

ادامه مطلب ...

دوره آموزش مقررات استخدامی دهیاران استان تهران

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
دوره آموزش مقررات استخدامی دهیاران استان تهران

دوره آموزش مقررات استخدامی دهیاران استان تهران

ادامه مطلب ...

دوره آموزشی اشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور ویژه کارکنان دولت- دهیاریها -کارآموزان وکالت

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
دوره آموزشی اشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور ویژه کارکنان دولت- دهیاریها -کارآموزان وکالت

دوره آموزشی شرح وظیفه دهیاران و شوراهای اسلامی با هماهنگی و درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز برای مجموعه دهیاران و شوراهای ش

ادامه مطلب ...

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص حقوق زنان

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص حقوق زنان

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص حقوق زنان

ادامه مطلب ...

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص حقوق زنان

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص حقوق زنان

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص حقوق زنان

ادامه مطلب ...

تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب

اساسا ً دیوان در راستای حفظ حقوق شاکی در ابطال مصوبات خلاف قانون اجرای ابطال را از زمان تصویب لحاظ مینماید تا حقوق شاکی بیشتر حفظ شود

ادامه مطلب ...

152رای دیوان عدالت اداری درباره مزایای مدیریتی مدیران بازنشسته

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
152رای دیوان عدالت اداری درباره مزایای مدیریتی مدیران بازنشسته

رای دیوان عدالت اداری درباره مزایای مدیریتی مدیران بازنشسته

ادامه مطلب ...

ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰ ۹۰ ۲۳۰ـ ۲۳ ۱ ۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی645

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰ ۹۰ ۲۳۰ـ ۲۳ ۱ ۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی645

ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰ ۹۰ ۲۳۰ـ ۲۳ ۱ ۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ادامه مطلب ...

411

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
411

ادامه مطلب ...

405

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
405

ادامه مطلب ...

404

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
404

ادامه مطلب ...

154

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
154

ادامه مطلب ...

153

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
153

ادامه مطلب ...

151

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
151

ادامه مطلب ...

149

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
149

ادامه مطلب ...

134

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
134

تخلفات و مجازات ها و نهادهای نظارتی

ادامه مطلب ...

663

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
663

بازنشستگی و از کار افتادگی

ادامه مطلب ...

661

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
661

حقوق و مزایای مستخدمین دولتی

ادامه مطلب ...

660

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
660

-مراحل ارزیابی مشاغل و ارتقاء گروه مدیران

ادامه مطلب ...