مطالب و مقالات بخش حقوق اراضی شهری در محدوده و حریم

قوانین مرتبط با وظایف سایر دستگاهها

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
قوانین مرتبط با وظایف سایر دستگاهها

قانون حفظ حریم و ایمنی راهها در خصوص ساخت و ساز های غیر مجاز

ادامه مطلب ...

قوانین و مقررات با ساخت و سازهای غیر مجاز

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
قوانین و مقررات با ساخت و سازهای غیر مجاز

تکلیف ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 1 آن در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز

ادامه مطلب ...

819

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
819

ادامه مطلب ...

150

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
150

ادامه مطلب ...

650

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
650

ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری (مصوب ۱۲ ۱ ۱۳۶۱ شورای عالی شهر سازی )

ادامه مطلب ...

463

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
463

قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی نوزدهم دی ماه 1340

ادامه مطلب ...

462

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
462

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی

ادامه مطلب ...

461

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
461

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

ادامه مطلب ...

458

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
458

‌آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری

ادامه مطلب ...

457

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
457

ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری

ادامه مطلب ...

208

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
208

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج

ادامه مطلب ...

650

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
650

ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری (مصوب ۱۲ ۱ ۱۳۶۱ شورای عالی شهر سازی )

ادامه مطلب ...

53463

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53463

واگذاری زمین به افراد حایز شرایط در ماده پانزدهم به شرح زیر خواهدبود اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین

ادامه مطلب ...

53461

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53461

محدوده شعر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن ل

ادامه مطلب ...

53457

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53457

ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ، بر حسب اینکه د

ادامه مطلب ...

53456

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53456

اراضی شهری

ادامه مطلب ...

53455

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53455

آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری

ادامه مطلب ...

53454

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53454

قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ۶ ۲۲ مجلس شورای اسلامی ۲۸ ۴ ۱۳۶۸

ادامه مطلب ...

53453

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53453

به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و

ادامه مطلب ...

حقوق اراضی شهری در محدوده و حریم

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
حقوق اراضی شهری در محدوده و حریم

ادامه مطلب ...