مطالب و مقالات بخش حقوق ثبت

آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ادامه مطلب ...

قانون و آئین‏نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
قانون و آئین‏نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى

قانون و آئین‏نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 10 9 90

ادامه مطلب ...

صدور اسناد مالکیت براى اراضى کشاورزى

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
صدور اسناد مالکیت براى اراضى کشاورزى

نحوه صدور اسناد مالکیت براى اراضى کشاورزى

ادامه مطلب ...

استثنائات مربوط به افراز

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
استثنائات مربوط به افراز

افراز و فروش املاک مشاع و نظریه‏هاى حقوقى

ادامه مطلب ...

تفکیک املاک

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تفکیک املاک

مراحل و چگونگى تشکیل پرونده و انجام کار در مورد تفکیک املاک

ادامه مطلب ...

نحوه تفکیک باغات

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
نحوه تفکیک باغات

تعریف باغ و نحوه تفکیک آن

ادامه مطلب ...

نحوه تفکیک آپارتمانها و مشاعات

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
نحوه تفکیک آپارتمانها و مشاعات

نحوه تفکیک آپارتمانها

ادامه مطلب ...

فروش ملک غیر قابل افراز

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
فروش ملک غیر قابل افراز

نحوه رسیدگى دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر افراز

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مقررات حاکم بر افراز

مقررات افراز و فروش املاک مشاع و نظریات حقوقى مربوطه

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر تفکیک و افراز

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مقررات حاکم بر تفکیک و افراز

در این بخش با استفاده از منابع قابل دسترس در مراکز علمى در کتابخانه‏ها اقدام به جمع ‏آورى مجموعه قوانین و مقررات و همچنین بخشنامه‏ هاى حاک

ادامه مطلب ...

منع افراز

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
منع افراز

موارد منع افراز و هزینه‏ هاى آن

ادامه مطلب ...

آشنایی با برخی از اصطلاحات ملکی و قوانین مرتبط دیگر

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با برخی از اصطلاحات ملکی و قوانین مرتبط دیگر

تعاریف برخی اصطلاحات مندرج درآیین¬نامه مفاد اجرای اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

643

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
643

ادامه مطلب ...

638

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
638

ادامه مطلب ...

405

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
405

ادامه مطلب ...

658

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
658

اشاعه در مالکیت‌ها و تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است که قانون‌گذار به منظور سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت آنها را مقرر کر

ادامه مطلب ...

651

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
651

ادامه مطلب ...

648

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
648

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورد های خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند

ادامه مطلب ...

487

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
487

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات

ادامه مطلب ...

452

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
452

قرارداد وکالت انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک

ادامه مطلب ...